alterno

izond. ELEKTR. korronte alterno. Ik. korronte.Atzera