Abbreviations
Laburpenak

$ Finantzak = Finance
Zero = Null form
ad. aditza = verb
ad/irg. aditz iragangaitza = intransitive verb
ad/irk. aditz iragankorra = transitive verb
ad/lag. aditz laguntzailea = auxiliary verb
ad/p. aditz partikuladuna = phrasal verb
adb. adberbioa = adverb
adj. adjektiboa = adjective
Aeron. Aeronautika = Aeronautics
Akad. akademikoa = academic
Albait. Albaitaritza = Veterinarian Medicine
alg. adizlaguna = adjectivizer
Argota = Slang
Arkaismoa = Archaic
Arkit. Arkitektura = Architecture
Arraina = Fish
Astrol. Astrologia = Astrology
Astron. Astronomia = Astronomy
atsot. atsotitza = proverb
atzk. atzizkia = suffix
aurk. aurrizkia = prefix
AUS Australia
Auto. Automobilgintza = Automobile

B Bizkaikoa = Biscay dialect
b.b. batik bat = especially
b.m.f. behe-mailako forma = lower form
ban. banatzaile = distributive
Biol. Biologia = Biology

CAN Kanada = Canada

d. dagokiona = corresponding to
da/ad. "da" erabiltzen duen aditza = verb which takes "da"
du/ad. "du" erabiltzen duen aditza = verb which takes "du"

e.a. eta abar = etc.
edota. edota = or
e-en ezeren = of something
e-entzat ezerentzat = for something
e-gatik ezerengatik = because of something
e-i ezeri = to something
e-k ezerk = something (in ergative case)
e-kin ezerekin = with something
e-ko ezertako = for something
e-r ezer = something (absolutive case)
e-ra ezertara = to something (moving)
e-raino ezertaraino = as far as something
e-rako ezertarako = for something
e-tan ezertan = in something
e-tik ezertatik = from something
e-tzat ezertzat = as something
e-z ezertaz = about something
ehiz. ehiztaritza = hunting
Elek. Elektrizitatea = Electricity
Emakumezkoa = Feminine
erak. erakuslea =
erl. erlijioa = religion
esa. esaera = saying
Esk. Eskoziakoa = Scottish

Filo. Filosofia = Philosophy
Fis. Fisika = Physics
Formala, jasoa = formal

G Gipuzkoakoa = Gipuzkoan dialect
g.g.b. gutxi gora behera = more or less
g.m.f. goi mailako forma = higher form
GB Great Britain (Britainia Handia)
Geog. Geografia = Geography
Geol. Geologia = Geology
Gizonezkoa = masculine
Gram. Gramatika = Grammar

H Hegoaldea = Southern Basque Country
H. Jak. Hizkuntz Jakintza = Linguistics
h.g. honetaz gain = also
Hegazt. Ornitologia = Bird
hitz itsusia, biraoa = offensive word

I Iparraldea = Northern Basque Country
i-en inoren = someone's
i-gatik inorengatik = because of someone
i-go inongo = of somewhere
i-i inori = to someone
i-k inork = someone (ergative case)
i-kin inorekin = with someone
ikus. ikus ezazu = see
i-r inor = someone (absolutive case)
i-ra inork
i-raino inoraino = up to somewhere
i-z inortaz = about someone
il. izenlaguna = adjectivizer
Inform. Informatika = Computer science
interj. interjekzio = interjection
IRE Irlanda = Ireland
iron. ironikoa = ironic
irud. irudizkoa = figurative
ITB. Irrati-telebista = Radio and TV
iz. izena = noun
izo. izenordea = pronoun

Josk. Josketa = Sewing
junt. juntailua = conjunction

[K] kontagarria = Countable
Karta-jokoa = Karta-jokoa = Card game
Kaz. Kazetaritza = Journalism
Kim. Kimika = Chemistry
Kir. Kirola = Sports
Kristau. Teologia = Christian Religion (esp. Catholic)

L Lapurdikoa = Lapurdi dialect
Lagunart. Lagunartea = Familiar
Landr Landarea = Plant
lbrpn laburpena = abbreviation
lhn lehenaldia = past
lhnp Lehenaldiko partizipioa = past participle
Lit. Literatura = Literary term
Lit. Literature = Literature

Mat. Matematika = Mathematics
Meag. Meagintza = Mining
Med. Medikuntza = Medicine
Met. Meteorologia = Meteorology
Mil. Militarra = Military
Mus. Musika = Music

N Nafarroako = Upper Navarrese dialect
Nau. Itsasgintza = Nautical
NB Nafarroa Beherea = Lower Navarrese dialect

o.s. oneself
obj. objektua = object
Oharra Note
oro. oro har = generall

Parl. Parlamentua = Parliament
pl. plurala = plural
Pol. Politika = Politics
post. postposizioa = postposition
prep. preposizioa = preposition
Psik. Psikologia = Psychology

RSA Hego Afrika = South Africa

sb somebody
sing. singular
sth something
Sukal. Sukaldaritza = Cuisine

Tek. Teknologia = Technology
Trenb. Trenbidea = Rail

Umorea = humour
Uni. unibertsitatea = University
USA United States of America

Z Zuberokoa = Zuberoan dialect
[Z] zenbatezina = Uncountable
z.o. zentzu ona = good sense
z.tx. zentzu txarra = bad sense
Zaharra = dated
zen. zenbaki = number
zenb. zenbatzaile = quantifier
Zomorroa = Insects, Bugs
Zoo. animalia (arraina, intsektu/araknidoa, hegaztia ez dena) = animal (not being a fish, insect/arachnid, or bird)
Zool. Zoologia
Zuzb. Zuzenbidea = Law

 

 


Azken eguneratzea: 2003-11-04
Kultura Saila
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza