gehiegi

1. zenbtz. zehaztgb. Behar, zilegi, egoki edo ohizko den baino gehiago (asko eta anitz zenbatzaile zehaztugabeek -egi erkaketa-atzizkia lotzen zaienean hartzen duten forma. Kasu-atzizkiak mugagabean hartzen ditu). Etxe gehiegitan gertatua. Gehiegi edaten zuen. 2. izond. Behar, zilegi, egoki edo ohizko den baino handiagoa, gehiegizkoa. Egun hartako lasaikeria gehiegiaz, zabartu samarra zebilen. GEHIEGITAN. Aldi gehiegitan. Gehiegitan gertatua.Atzera